banner


SULTÂNÎ ŞARKILAR / Tûbâ AKYOL – Murat IRKILATA

KONUK – İzmir Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu (Sıra Gecesi)

Sanat Yönetmeni – H. Kudsi SEZGİN

13 MART 2015 CUMA • 20.00

ALTUNİZÂDE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

Barbaros Mah. Sırma Perde Sok. No:11 Altunizade Üsküdar – Tel.: (216) 474 24 78

Ekran Resmi 2015-03-13 10.50.5013 mart davetiye

 

I.BÖLÜM

 

Solist:  Murat Irkılata

1-Sultânîyegâh Peşrev / Hafif

Beste: Refik Fersan (1893-1965)

2- Sultânîyegâh Ağır Semâî / Semâî       

Beste: Hammâmîzâde İsmâil Dede Ef.(1778- 1846)

Nihân ettim seni sînemde ey meh-pârecânımsın

Benim râz-ı derûnum sevdiğim dilber nihânımsın

Gönül sende gözüm hâk-i derinde ey meh-i devrân

Benim cân ü cihânımrûz u şebvird-i zebânımsın

 

Vezni: Mefâ‘îlün  Mefâ‘îlün  Mefâ‘îlün  Mefâ‘îlün

 

3-Uşşâk Şarkı / Sengîn Semâî

Beste: Sultan MehmedVâhideddin(1861–1926)

Dök dök yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin

Sal nûr-ı cemâlin dile gam sisleri gitsin

Pür şevk-i safâ eylesin âfâkımı handen

Bir bûse diriltip bu ölü kalbi şen etsin

Sal nûr-ı cemâlin dile gam sisleri gitsin

 

Ey mihr-i emel ver şeb-i hicrâna nihâyet

Gel gel seni pür-girye gözüm özledi gayet

Âgûşuma gel bekliyorum eyle inâyet

Bir bûse diriltip bu ölü kalbi şen etsin

Sal nûr-ı cemâlin dile gam sisleri gitsin

 

Vezni: Mef‘ûlü  Mefâ‘îlü  Mefâ‘îlü  Fe‘ûlün

4-Hüseynî Şarkı  / Aksak

Güfte: Sultan I. Mahmud (Sebkatî)    Beste:MünirNureddinSelçuk(1912–1966)

Varalım kûy-i dil-ârâya gönül “Hû” diyerek

Kokalım güllerini gonca-i hoş-bû diyerek

Şerbet-i la‘l-i hayâli bizi öldürdü meded

Gidelim kûyine yârin bir içim su diyerek

 

Vezni: Fe‘ilâtün  Fe‘ilâtün  Fe‘ilâtün  Fe‘ilün

 

5-Rast Nakış Beste / Sofyan

Beste: Hoca Abdülkadir Meragî (1353 ?-1435)

Âmednesîm-i sûbh-dem

Tersem ki âzâreş kuned

Tahrîk-i zûlf-i anbereş

Ez hâb-ı bîdâreş kuned

 

Sultân-ı mâ sultân-ı mâ

Râhmet bekûn bercân-ı mâ

An dem ki cânber-leb resîd

Hem-râh-i kün îmânıma

 

Vezni: Müstef ‘ilün  Müstef ‘ilün

 

Solist: Tûbâ Akyol

 

6- Ferahfezâ Şarkı / Aksak

Manzum Tercüme: Feyzi Halıcı Beste: CinuçenTanrıkorur (1938-2000)

Tutarak kalbimin üstünde cefâkâr elini

Yüzünün nûrunu eflâke semâya sererim

Yeryüzünde nereye bassan ayak sultânım

O mübârek yere ben gizlice yüz göz sürerim

 

Vezni: Fe‘ilâtün  Fe‘ilâtün  Fe‘ilâtün  Fe‘ilün

7-Sultânîyegâh Şarkı / Aksak

Beste: Münir Nûreddin Selçuk

Saçının telleri göğsünde perîşân yaraşır

Öyle sünbüllere bir böyle gülistân yaraşır

Tâc olur ayla güneş alnına her ân yaraşır

Gönlümün tahtına bir sen gibi sultân yaraşır

 

Vezni: Fe‘ilâtün  Fe‘ilâtün  Fe‘ilâtün  Fe‘ilün  (Fâ‘ilâtün)  

 

8- Evc Şarkı / Ağır Aksak          

Beste: Kazasker Mustafa İzzet Ef. (1801–1876)

Bir sebeple sen gücenmişsin bana

Söyle sultânım ne ettim ben sana

İnfiâlin saklama ey bî-vefâ

Söyle sultânım ne ettim ben sana

 

Vezni: Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilâtün  Fâ‘ilün 

 

9- Evc İlâhî / Sengîn Semâî

Güfte: Ali Ufkî’den Beste: Sultan III. Murâd (1546-1595)

Uyan ey gözlerim gafletten uyan

Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Azrâil’in kasdı cânadır inan

Uyan ey gözlerim gafletten uyan

Uyan uykusu çok gözlerim uyan

 

Seherde uyanırlar cümle kuşlar

Dil ü dillerince tesbîhe başlar

Tevhîd eyler dağlar taşlar ağaçlar

Uyan ey gözlerim gafletten uyan

Uyan uykusu çok gözlerim uyan

 

 

Benim MURÂD kulun, suçumu affet

Suçum bağışlayıp günahım ref ‘et

Resûl’ün sancağı dibinde haşret

Uyan ey gözlerim gafletten uyan

Uyan uykusu çok gözlerim uyan

II. BÖLÜM

İzmir Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu

(Sıra Gecesi)

 

SES SANATÇILARI

Erhan Parlat

Yusuf Bayrıbey

Ümit Yazıcı

Sezi Çeflitli

Hakkı Demirok Muammer fientunalı

 

SAZ SANATÇILARI

Ney / Halil Baziki

Keman / Celaleddin Kahraman

Cümbüfl / Yusuf Bayrıbey

Ud /Nabi Baziki

Kanun / Ufuk Aflkın

Lavta / Metin Gülen

Klâsik Kemençe / fiener Dinçer

Ritm / Turhan Akkara

Ritm / Hilmi Ero€ul

Ritm / Mustafa U€ur

 

1-Hicâz Gezinti

Kaynak: Aziz Çekirge

Derleyen: Orhan Subay

2-Urfa’nın Etrâfı 

Kaynak: Cemil Cankat

Derleyen: Salih Turhan

Urfa’nın etrâfı dumanlı dağlar

Cigerim yanıyor aney gözlerim ağlar

Benim zalım derdim cihânı yakar

Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar

Anaydan babaydan ayrı koyarlar

Urfa dağlarında gezer bir ceylan

Yavrusunu kaybetmiş ağlıyor yaman

Yârımın derdine bulmadım derman

Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar

Anaydan babaydan ayrı koyarlar

 

3-Kınıfır Bedreng Olur Söz- Müzik: İbrahim Özkan

Kınıfır bedreng olur

Yar uzakta gözüm görmez gülüm aman

Uzanıram elim yetmez

Hasretini çektiğime

Sözlerim çok dilim yetmez

Kınıfır heft reng olur

Aşka düşen deng olur

İsterem başıya gele

Göresen ne reng olur

 

Kan gelir hep gözyaşımdan gülüm aman

Ne çektim câhil başımdan

Tutacak dalım kalmadı

Ağlarım cân ataşımdan

Kınıfır heft reng olur

Aşka düşen deng olur

İsterembaşıya gele

Göresen ne reng olur

 

4- Ben bir Yakûb idim

Kaynak: Mahmut Güzelgöz

Derleyen: Lütfi Emiroğlu

Ben bir Yakûb idim kendi halımda yâr

Mevlânın kelâmı vardır dilimde

Kaybettim Yûsuf’u Ken‘ân elinde yâr

Ağlar Yakûb ağlar Yûsuf’um diye

Gitti de gelmedi vah yavrum diye

 

Bir bezirgân geldi üç aylık yoldan yâr

Çıkarttı Yûsuf’u sarnıçdan kuydan

Keremkânı kıldı Mısır’a sultan yâr

Ağlar Yakûb ağlar Yûsuf’um diye

Gitti de gelmedi vah yavrum diye

5-Gurbette ömrüm geçecek

Söz: Karacaoğlan

Müzik: Atınç Emnalar

Gurbette ömrüm geçecek

Bir daracık yerim de yok

Oturup derdim dökecek

Bir vefâlı yârim de yok

Aman aman aman aman

Bir vefâlı yârim de yok

 

Dünya derler O da fânî

Toprak alır tatlı cânı

Heste düşdüm ilâç hani

Bir acısız ölüm de yok

Aman aman aman aman

Bir vefâlı yârim de yok

 

Ney Taksimi: Halil Baziki

 

Uzun Hava: Yusuf Bayrıbey

 

6-Harman yeri sürseler 

Kaynak: Hilmi Ersoy

Derleyen: Muzaffer Sarısözen

Harman yeri sürseler oy sanem vay sanem

Yerine gül ekseler esmer gaday ben alım

Bahtılıgız başına oy sanem vay sanem

Sevdiğine verseler esmer gaday ben alım

Harman yeri yaş yeri oy sanem vay sanem

Yavaş yürü hoş yürü esmer gaday ben alım

Gel beraber gezelim oy sanem vay sanem

Sevdiğim gitme geri esmer gaday ben alım

 

7-Nemrud’un kızı yandırdı bizi Söz- Müzik: Arif Çelik

Nemrud’un kızı yandırdı bizi

Çarptı sillesini felek misâli

Sil yazımızı kurtar bizi

Çarptı sillesini felek misâli

Mevlâm gör bizi

 

Ocağım söndü nasıl belâdır

Bırakıp gitti bu ne devrândır

Dünya gözümde Kerbelâ’dır

Allah’dan bulasan

 

Kararsın bahtın yıkılsın tahtın

Yalvardım yakardım yol bulamadım

Ah olmasaydın kara yazım

Evirdim çevirdim yaranamadım

Ayandır halim

 

Ocağım söndü nasıl belâdır

Bırakıp gitti bu ne devrândır

Dünya gözümde Kerbelâ’dır

Allah’dan bulasan

 

 

8-Garip bir kuştu gönlüm yar

Kaynak: Bakır Yurtseven

Derleyen: Muzaffer Sarısözen

Garip bir kuştu gönlüm yar

Elimden uçtu gönlüm

Saçının tellerine loy

Takıldı gönlüm

Aman aman aman hâlim yaman vay

 

Beklerim erken seni yar

Güller açarken seni

Gel gidelim bahçaya loy

Sen gül kokla ben seni

Aman aman aman halim yaman vay

 

9-Urfa’ya paşa geldi        

Kaynak: Mustafa Şahin

Derleyen: Mustafa Nacak 

Urfa’ya paşa geldi

Halka tamâşa geldi

Bir elim yâr kolunda

Bir elim boşa geldi

Hani mendilim hani

Durmaz parmağın kani

Benim sevdiğim sensin

Senin sevdiğin hani

 

 

Urfa Urfa içinde

Kavruldum yağ içinde

Ellerin yâri gelmiş

Bizimki yok içinde

Hani mendilim hani

Durmaz parmağın kani

Benim sevdiğim sensin

Senin sevdiğin hani

 

10-Fincanın etrafı yeşil

Kaynak: Celal Güzelses

Derleyen: Ahmet Yamacı

Fincanın etrafı yeşil aman aman

At kolun kolların boynumdan aşır

Serhoşum dilim dolaşır aman aman

Aman kız canım kız öldürdün beni

El ettin göz ettin mahvettin beni

 

Fincanın etrafı sarı aman aman

Ağlarım sızlarım zârı zârı

Elimden aldılar yâri aman aman

Aman kız cânım kız öldürdün beni

El ettin göz ettin mahvettin beni

 

Ud Taksimi: Nabi Baziki

 

Uzun Hava: Sezi Çesitli

 

 

11-Saza niye gelmedin

Kaynak: Lamia Benek

Müzik: Anonim

Saza niye gelmedin

Söze niye gelmedin

Gündüz belli işin var

Gece niye gelmedin

Üç gün dedin beş gün dedin

Aylar oldu gelmedin

Geçen Cuma gelecektin

Haftalardır gelmedin

 

Çaldığım saza mı yanam

Ettiğin naza mı yanam

Alam yâri koynuma

Kış yatam yaz uyanam

Üç gün dedin beş gün dedin

Aylar oldu gelmedin

Geçen Cuma gelecektin

Haftalardır gelmedin

 

 

12- Yaram sızlar ağrır başım

Kaynak: Mehmet Nacak

Derleyen: Seyfettin Sucu

Yaram sızlar ağrır başım

Yastığa damlar gözyaşım

Tabutumu kaldırmayın

Yanımda yoktur kardaşım

Ecel gelirse bu cânâ

Baş ağrısı bir bahâne

Mezar taşıma yazsınlar

Bugün bana yarın sana

 

Gözüm görmez ağlamaktan

Suyum kesildi damaktan

Öyle bir düğün alayı

Tabutum geçti sokaktan

Ecel gelirse bu cânâ

Baş ağrısı bir bahâne

Mezar taşıma yazsınlar

Bugün bana yarın sana

 

 

13-Evlerinin önü yonca

Kaynak: Abdülvahit Küzecioğlu

Derleyen: Emin Aldemir

Evlerinin önü yonca

Yonca kalkmış dam boyunca

Boyu uzun beli ince

Ninna yavrum ninno

Esmer yavrum ninno

Hele ninno olasan

Allahından bulasan

Eğer anay vermezse

Evde de bekâr kalasan

Ninno ninno

 

Evlerinin önü bakla

Güvercinler atar takla

Al beni koynunda sakla

Ninna yavrum ninno

Esmer yavrum ninno

Hele ninnoolasan

Allahından bulasan

Eğer anay vermezse

Evde de bekâr kalasan

Ninno ninno

 

 

14-Urfalıyam ezelden

Kaynak: Yöre Ekibi

Derleyen:Muzaffer Sarısözen

Urfalıyam ezelden

Gönül geçmez güzelden

Göynümün gözü çıksın

Sevmez idim ezelden

Anam olasan Ömer

Babam olasan Ömer

Bensiz kalasan Ömer

Yetim kalasan Ömer

 

Urfa bir yana düşer

Zülüf gerdana düşer

Bu nasıl baş bağlamak

Her gün bir yana düşer

Anam olasan Ömer

Babam olasan Ömer

Bensiz kalasan Ömer

Yetim kalasan Ömer

 

Keman Taksimi: 

Celalettin Kahraman

 

Uzun Hava: Yusuf Bayrıbey

 

 

15-Yoğurt koydum dolaba 

Kaynak: Hafız Osman Öge

Derleyen:Muzaffer Sarısözen

Yoğurt koydum dolaba ellere vay

Bugün başım kalaba ellere vay

Ellere hanım canım ellere vay

Geymiş pembe şalvarı

Sallanır saçakları ellere vay

 

Kalaylı tas yoğurdu ellere vay

Seni kimler doğurdu ellere vay

Seni doğuran ana ellere vay

Bal ilen mi doğurdu ellere vay

Ellere hanım canım ellere vay

Geymiş pembe şalvarı

Sallanır saçakları ellere vay

 

MURAT IRKILATA

1971 yılında Ankara’da doğdu. İlk tahsilini Ankara’da tamamladı. 1994 1998 Yılları arasında Emin Ongan Üsküdar Musiki cemiyetinde ilk Türk müziği eğitimini aldı. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında TRT’nin açmış olduğu amatör ses yarışmasında derece alarak gençlik korosuna devam etmeye başladı. 2000 yılında TRT Ankara radyosunda istisna akdi ile ses sanatçılığı sınavını kazandı. Bu görevini 2007 yılı sonuna kadar başarı ile sürdürdü. TRT Ankara radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Gülizar Türk Müziği topluluğuyla birçok ülkede konserler verdi. 2007 Aralık Ayında İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunda açılan sınavı kazanarak ses sanatçısolmuştur. Halen bu toplulukta sanatçılık görevine devam etmektedir.

 

TÛBÂ AKYOL

1973 yılında  Samsun’da doğdu. Samsun Ondokuzmayıs Lisesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans, Marmara Üniversitesi, İslâm Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı’nda  yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Mûsikîye, küçük yaşlardan itibaren, hâfız olan annesinin güzel sesinden de etkilenmesiyle birlikte ilgi duymaya başladı. Lisede okuduğu yıllarda  Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuarı’na devam etti ve 1992’ de mezun oldu. Yine aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Edirne’de açmış olduğu sınavı kazanarak,  Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda  ses sanatçısı olarak göreve başladı. 1997-1999 yılları arasında  İzmir Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na, 1999-2007 yılları arasında da  Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na geçici görevle görevlendirildi.

Samsun’da Koro faaliyetlerinin yanı sıra,  müzik çalışmalarına Dr. Murat Sâlim Tokaç’la devam ederek  kendisiyle pek çok eser meşk etti ve O’nun  Sanat Yönetmenliğini  yaptığı,  yurt içi yurt dışı konserleri, televizyon programları ve CD çalışmalarında solist ve korist olarak görev aldı.

Yine sanat yönetmenliğini B. Reha Sağbaş’ın yaptığı Lâlezâr Topluluğu’yla, CRR konser salonunda konserlere iştirak etti. Selma Sağbaş’tan feyz aldı.

2007 yılında İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na naklen atandı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır ve bir erkek çocuk annesidir.

 
Comments are closed.